تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی به مدت ده روز
تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی به مدت ده روز

بر اساس گفته مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی به مدت ده روز تمدید شد. 

1402-03-31