دوره های حسابداری
کد دوره عنوان دوره جزئیات
14 دوره آموزش و نحوه استفاده از نرم افزار مالیاتی سام جزئیات
001 دوره رایگان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات
32 دوره قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی جزئیات
33 دوره دادرسی در امور مالیاتی جزئیات