سوالات متداول

در این گونه گزارش خرید خود را از طریق سامانه معاملات فصلی ارسال کنید.

در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به جز بند ث ماده 5 هیچ تکلیفی جز تایید صورتحساب برای خریدار قایل نشده است.

این مشکل ارتباط به اطلاعات وارد شده شما دارد. برای شخص حقوقی ممکن است کد اقتصادی با پیش شماره 411 را زده باشید و یا شناسه ملی شخص دیگری را زده باشید. در خصوص اشخاص حقیقی کد اقتصادی را به درستی وارد کنید دلیل عدم نمایش نام خریدار در کارپوشه شما و خریدارتان فقط به دلیل عدم درجه صحیح اطلاعات خریدار می¬باشد.

در انتهای کد ملی 0001 را اضافه کنید و در سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس https://tax.gov.ir/action/do/InquiryNationalID از داشتن پرونده مالیاتی یا صحت کد اقتصادی طرف معامله مطمین شوید و در صورت عدم وجود از خریدار بخواهید تشکیل پرونده مالیاتی دهد. که عواقب سنگینی برایشان خواهد داشت.

همه افراد اعم از فعال اقتصادی و غیر فعال اقتصادی در این سایت باید ثبت نام نمایند.

وارد کارپوشه شده و در قسمت مدیریت کاربران وارد شده و کاربران را زده و کد ملی خود را به عنوان کاربر فرعی وارد نمایید.

وارد سایت تجارت هوشمند درسان به آدرس thdorsan.com شوید منو سامانه مودیان و قسمت کلید عمومی خصوصی را انتخاب نمایید که پس از پر کردن فرم مربوط میتوانید اقدام به صدور کلیدهای مربوطه نمایید. و همچنین جهت آمورشهای بیشتر میتوانید وارد سایت به آدرس https://thdorsan.com/help/tax شده و آموزشهای لازمه را مشاهده نمایید.

صورتحساب نوع یک مربوط به فعال اقتصادی به فعال اقتصادی است که هم نقدی هم نسیه و هم نقد/نسیه میتواند باشد که اعتبار ان نیز مورد قبول است.

صورت حساب نوع دو مربوط به عرضه کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی است که فقط نقد محسوب میشود و اعتباری برای خریدار در نظر گرفته نمیشود.

صورت حساب نوع سه همان دستگاه پوز میباشد که متولی اجرای آن بانک مرکزی میباشد و اعتبار آن مورد قبول نیست و نقد حساب میشود.

در این مورد باید از صورت حساب نوع دوم استفاده نمایید.

در صورت وجود اشتباه به شرط آنکه مربوط به شناسه و نام کالا یا اطلاعات هویتی خریدار نباشد میتوانید فاکتور اصلاحی صادر نمایید.

در صورت حساب ابطالی شماره صورتحساب جدید و همچنین شماره صورتحسابی که قرار است ابطال شود درج میشود و نیازی به درج اطلاعات کالا و مقادیر نیست.

در سایت به آدرس https://thdorsan.com/help/tax آموزش نحوه دریافت کالا قرار داده شده است.

در سایت به آدرس https://thdorsan.com/help/tax آموزش نحوه دریافت کالا قرار داده شده است.

معادل پیش دریافت در صورتحساب ارسالی باید به عنوان قسمت نقد وارد شود.

به دلیل این است که اعدادی در صورت حساب مورد قبول است که بر اساس دستورالعمل هر کجا نیاز به رند کردن باشد سازمان به روش قطع کردن را مجاز دانسته است اگر در صورتحساب ارسالی مبالغ پایین از سیستم حسابداری یا اکسل محاسبه شده است و مبالغ اختلاف اعداد کوچکی هستند این مورد به دلیل دستورالعمل سازمان می¬باشد و جای نگرانی نیست.

نام و کد اقتصادی خریدار در صادرات الزامی نبوده و نیازی به درج آن نیست.