خطای مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

مشکل تاریخ 

مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
با بررسی مشخص گردید مهلت ۳۰ روزه جهت ارسال صورت‌حساب قرارداده شده است. 
یعنی امروز که ۱۸ مرداد ماه می‌باشد، حداکثر صورت‌حساب‌های مورد قبول از سوی سازمان به تاریخ ۱۹ تیر به بعد می‌باشد.
1402-05-18