افزودن شرکت -نرم افزار سامانه مودیان درسان- آرمین علیزاده

افزودن شرکت -نرم افزار سامانه مودیان درسان- آرمین علیزاده

25,000,000 ریال

واسط سامانه مودیان
پس از خرید نرم افزار برای موسسات خدمات مالی و یا افزادی که صورتحسابهای چند شرکت را ارسال میکنند این قابلیت اضافه شده است که بتوانند با خریدن این محصول، شرکت جدیدی را به حساب کاربری خود اضافه نموده و مدیریت صورتحسابهای چند شرکت را به در یک حساب کاربری انجام دهند. 
نرم افزار حسابدرای سامانه مودیان
آموزش تصویری سامانه مودیان 
نحوه اتصال به سامانه مودیان 
نرم افزار سامانه مودیان 
مالیات 
مالیاتی 
نرم افزار مالیاتی سام

عیسی مظفری کوره تاش
1402-02-16

خوب بود

ثبت نظر